top of page

Algemene voorwaarden

Reserveren en/of deelname aan één van de lessen of andere activiteiten betekent akkoord gaan met de Algemene voorwaarden.
Artikel 1: Definities
1.1 TROTS IN BALANS: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan TROTS IN BALANS op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
1.2 klant: de wederpartij van TROTS IN BALANS die een product of dienst afneemt.
Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij TROTS IN BALANS als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door TROTS IN BALANS uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Artikel 3: Abonnementen, strippenkaart en losse lessen
3.1 Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2 Een strippenkaart van 5 of 10 lessen is maximaal 16 weken geldig vanaf de dag van aankoop. Verbruikte strippen worden digitaal bijgehouden. 
3.3 Een abonnement kan elk moment van de maand ingaan.
3.4 Opzeggen kan per 1e van de maand. Deelnemer dient ten allen tijden schriftelijk het abonnement op te zeggen minimaal 14 dagen voor het starten van de volgende maand. Je kunt eenvoudig opzeggen door een e-mail te sturen aan claudiaandeweg@trotsinbalans.nl. 
3.5 TROTS IN BALANS verleent geen restitutie op strippenkaarten en abonnementen.
3.6 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door TROTS IN BALANS desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt TROTS IN BALANS zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op restitutie van reeds betaalde leskaarten en abonnementen of verlenging hiervan.
3.7 TROTS IN BALANS is tijdens de zomervakantie 4 weken gesloten.
3.8 Bij zwangerschap of ziekte kan, in overleg vooraf tussen klant en TROTS IN BALANS, een abonnement voor bepaalde tijd opgeschort worden.
Artikel 4: Workshops en cursussen
4.1 Een inschrijving voor het volgen van een workshop of cursus wordt door TROTS IN BALANS  aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.2 klant kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
4.3 TROTS IN BALANS behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
Artikel 5: Annulering
5.1 Annulering van workshops of cursussen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
5.2 Aanmelden voor lessen gebeurt in de app Spond. Annulering van de lessen is toegestaan tot 3 uur voordat de les start. Indien de klant annuleert binnen 3 uur voordat de les start, wordt de les afgeschreven van de strippenkaart.
Artikel 6: Huisregels
6.1 klant moet altijd de volgende huisregels van TROTS IN BALANS volgen:
Kom fris naar de yogales. Draag schone (yoga)kleding tijdens de yogalessen, waar je makkelijk in kunt bewegen. Wij adviseren geen yoga op een volle maag te beoefenen.
Geen schoenen in de yogastudio.
Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden klanten verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de yogastudio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
De (lichamelijke) integriteit van klanten en medewerkers van TROTS IN BALANS dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door TROTS IN BALANS niet getolereerd.
Bij de Powerwalk training dient de deelnemer zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en -schoenen.
Artikel 7: Verplichtingen TROTS IN BALANS
7.1 TROTS IN BALANS behoudt zich het recht voor klanten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in Artikel 6, niet naleven, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens klant onverlet.
7.2 De overeenkomst tussen partijen leidt voor TROTS IN BALANS tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een klant op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat klant de les, cursus of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden.
7.3 TROTS IN BALANS behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een les, cursus, of workshop te annuleren of deelname van klant te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus, workshop of opleiding.
7.4 TROTS IN BALANS kan nimmer gehouden zijn cursussen te herhalen voor klanten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.
Artikel 8: Prijs en betaling
8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
8.2 TROTS IN BALANS behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassing van de prijzen zal worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en op www.trotsinbalans.nl.
8.3 TROTS IN BALANS behoudt zich het recht voor een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan klant door te berekenen.
8.4 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is TROTS IN BALANS gerechtigd om haar contractuele verplichtingen op te schorten c.q. klant de toegang tot het pand te weigeren. Tevens is TROTS IN BALANS als dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
8.5 Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is klant onverminderd het bovenstaande de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle met de invordering van het openstaande bedrag samenvallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, verschuldigd. Eerst nadat klant het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de rente en de kosten, heeft betaald, zal hij/zij weer worden toegelaten.
Artikel 9: Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van TROTS IN BALANS liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van TROTS IN BALANS uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder andere: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
9.2 In geval van overmacht heeft TROTS IN BALANS het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens klant op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van TROTS IN BALANS.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Het afnemen van de diensten van TROTS IN BALANS is geheel voor eigen risico van klant. Bij twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt klant geadviseerd de huisarts te raadplegen. klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, hoge bloeddruk, spier- of gewrichtsklachten, etc) te melden bij de docent. Onderbreek bij fysieke klachten een activiteit (bijv. pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) en stel de docent of behandelaar daarvan op de hoogte.
10.2 TROTS IN BALANS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van klant.
10.3 TROTS IN BALANS is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van klant.
10.4 Schade die door klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van TROTS IN BALANS, dienen te worden vergoed.
10.5 klant vrijwaart TROTS IN BALANS voor aanspraken van derden. klant zal personeelsleden van TROTS IN BALANS door TROTS IN BALANS ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
Artikel 11: Opschorting en ontbinding
11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan klant blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens TROTS IN BALANS, heeft TROTS IN BALANS het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens klant op te schorten dan wel de overeenkomst met klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van TROTS IN BALANS in een dergelijk geval.
Artikel 12: Auteursrecht en eigendom
12.1 Van het door TROTS IN BALANS verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TROTS IN BALANS. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
Artikel 13: Klachten
13.1 Klachten kunnen schriftelijk, per mail of telefonisch worden ingediend onder vermelding van datum, plaats, de situatie waar de klacht betrekking op heeft en uw voorstel om tot een oplossing te komen. TROTS IN BALANS zal binnen vier weken na ontvangst reageren met een voorstel tot oplossing. Bij onduidelijkheid zal TROTS IN BALANS contact opnemen met de indiener van de klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een docent zal contact opgenomen worden met de docent. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht.
13.2 Mochten TROTS IN BALANS en klager het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie Algemeen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor partijen.
13.3 Klachten worden geregistreerd bij TROTS IN BALANS en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden.
Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen welke naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.
Artikel 15. Privacy
15.1 Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling worden persoons)gegevens aan Trots in balans verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Trots in balans en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

bottom of page